W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) – Urząd Miasta Tarnowa zaprzestaje z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawania decyzji administracyjnych – skierowań do zakładów opiekuńczo-leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie oraz w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie.

Uchwała Nr XVII/210/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa dotyczących zmian w statutach osiedli.

Przyjęty porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 9.00

12 grudnia o 12.00 upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa z zakresu edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej. Natomiast oferty na realizację zadań z zakresu sportu można składać do 16 grudnia do godziny 12.00.

Proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 9.00